دسته‌ها
دسته بندی نشده

کاشی شیشه ای برای باسازی آسپزخانه

کاشی شیشه ای برای بازسازی کاشی کاری آشپزخانه استفاده بیشتری دارد/گرچه کاشی سرامیک ماده انتخاب برای کاشی کاری های آشپزخانه است،به همین دلیل کاشی های شیشه ای  بازیافتی مناسبت تری نسبت به کاشی های شیشه ی دارند

کاشی های شیشه ای اغلب اندکی شفاف هستند ونور زیادی بزتاب میکنند پس آنها حمام یا آشپزخانه را بزرگتر از حد معمول نشان میدهند

آنها همچین منافذ کمتری نسبت به کاشی سرامیک دارند پس در مقابل لکه ها وبادزدگی ها وهمچنین کپک ها مقاومت بیشتری نسبت به کاشی سرامیک دارند.

با این حال کاشی های شیشه ای نقاط ضعف کمتری دارند وگران تر از کاشی های شیشه ای به فروش میرسند،کاشی های شیشه ای مستعدخراشیدگی هستند

دسته‌ها
دسته بندی نشده

بله

دسته‌ها
دسته بندی نشده

خیر

دسته‌ها
دسته بندی نشده

سلام